EN/GE

qandakeba

qandakeba miyvars imitom, rom mas Seswevs Zala, adamianis mSveniereba maradiuli gaxados. miyvars imitom, rom mas Seswevs unari, adamians simaxinje CamoaSoros. miyvars imitom, rom igi yovelgvari Targmnis gareSe axerxebs saubars msoflios yvela xalxTan.
merab berZeniSvili

didgoris memoriali

wels didgoris velze (ramdenime aTeuli kilometri Tbilisidan samxreT-dasavleTiT) gaimarTa brZola da mtris laSqris ganadgurebiT dasrulda. es iyo qarTveli meomarTa simamacisa da sakuTriv daviT aRmaSeneblis gmirobisa da brwyinvale samxedro strategiis demonstracia - „Zlevai sakvirveli“.

didgoris memoriali ramdenime kilometrzea gaSlili. velze brinjaos abstragirebuli qandakebebia gabneuli. TiToeuli maTgani am samkvdro-sasicocxlo brZolis naSTis simboloa. memorialis dominanti dedaboZia. mis garSemo ganlagebulia uJangavi foladis xmlebi, romlebmac dedaboZi daicves, jvrebiT damSvenebuli ZmaTa sasaflaosTan asocirdeba.

დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი დიდგორის მემორიალი

Wabuko! radgan amoxval didgors, yuri miugde am aremares, aq wuTierad Seni winaparis gverdSi aRmoCndebi, xmlis vadaze xelCabRujuls Semogesmeba JRaruni Toris, cxenTa Wixvini, mxedarTa yiJina da bukis xma gamarjvebulTa. siamayiT agiZgerdeba guli da mixvdebi, rom Rirseuli winafrebis Svili xar, romlebmac uricxv dampyrobelTa damarcxeba SeZles, mixvdebi imasac, rom dRes Seni safiqralia, rogor ganamtkico da aRaSeno Seni qveyana - saqarTvelo, romlis gadasarCenad Tavs ar zogavda Seni winafari. merab berZeniSvili

daviT aRmaSenebeli

daviT Ⅳ, aRmaSeneblad wodebuli , Teqvsmeti wlisa avida samefo taxtze. Caibara mtrisgan iavarqmnili, SinaomebiT ganadgurebuli qveyana da datova wina aziis uZlieresi saxelmwifo, gadaWimuli, rogorc qarTveli mematianeni gvamcnoben, „nikofsiidan darubandamde” (ese igi, mTeli amierkavkasia, Savi zRvis ukiduresi Crdilo-agmosavleTidan kaspiis zRvis Crdilo-dasavleT mxaremde). es iyo Seudarebeli meomari, goliaTuri aRnagobis „uSiSi, viTarca uxorco”, romlis politikur SorsmWvretelobasa da meomrul niWs daviT aRmaSeneblis istorikosi aleqsandre makedonelisas udarebs, xolo mis sibrZnes bibliuri mefe solomonisa.

დავით აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი


brinjao. 9m. Tbilisi
arqitektori oTar kalandariSvili

qeTevan wamebuli

mZevlad ayvanil dedofals Saq-abas pirvelma qristianobis uaryofa mosTxova, magram dedofalma rjuli Ralats sikvdili amjobina, radgan qarTvelTaTvis qristianuli sarwmunoeba da erovnuli meoba identuri iyo. sulis saocari simtkice gamoamJRavna qeTevan dedofalma, udrtvinvelad daiTmina eniT uTqmeli wameba. saqarTvelos eklesiam qeTevan wamebuli wmindanad Seracxa.

ქეთევან წამებული ქეთევან წამებული ქეთევან წამებული ქეთევან წამებული ქეთევან წამებული


brinjao. 3.15 m.

medea

მედეა მედეა


brinjao. 8.5 m. biWvinTa

giorgi saakaZe

giorgi saakaZe ⅩⅦ saukunis saxelganTqmuli mxedarTmTavari, romlis samoqmedo gegma saqarTvelos gamTlianebas iTvaliswinebda.

გიორგი სააკაძე გიორგი სააკაძე გიორგი სააკაძე გიორგი სააკაძე გიორგი სააკაძე


brinjao. 8.6 m. Tbilisi
arqiteqtori: revaz bairamaSvili, givi jafariZe

daviT guramiSvili

დავით გურამიშვილი დავით გურამიშვილი


Tuji. 4 m. Tbilisi
arqiteqtori lado aleqsi-mesxiSvili

gamarjvebis memoriali


brinjao. quTaisi
arqiteqtori oTar kalandariSvili

kidevac daizrdebian


brinjao. 12 m. marneuli
arqiteqtori guram baqraZe

jariskacis mama


brinjao. 12 m. gurjaani
arqiteqtori givi jafariZe

sego zaqariaZis saflavi mTawmindaze

arqiteqtori Tamaz naTiZe

muza


brinjao. 8.4 m. Tbilisi
arqiteqtori vano Cxenkeli

musikis dabadeba


qva. 3X5 m. filarmoniis vestibiuli. Tbilisi

zaqaria faliaSvili


brinjao. 3.5 m. Tbilisi
arqiteqtori aleqsandre baqraZe

nodar dumbaZis memoriali


brinjao. Tbilisi

SoTa rusTaveli


TabaSiri

brinjao. 3 m. Tbilisi

1966
graniti. 3 m. moskovi
arqiteqtori igor loveiko

ilia WavWavaZe


brinjao. 60 sm. Tbilisi
arqiteqtorebi: givi jafariZe, SoTa yavlaSvili

sandro axmeteli


brinjao. 110 sm. Tbilisi
arqiteqtori SoTa yavlaSvili

sisavang vongi


laosis mefe
brinjao. 6.5 m. luang hrabangi

herman gmaineri


brinjao. 3 m.
imsti avstria

adami da eva


graniti. 3X5 m.
soWi, ruseTis federacia

saqarTvelo


brinjao. 5.1 m.
traversiti, miCigani, aSS
arqiteqtori giorgi maWaraSvili

axalgazrda moqandake sakuTar grZnobebsac unda Zerwavdes manam, sanam ar miagnebs pasuxs, rogor daxvdes sakuTari Semoqmedebis umecar Semfasebels da rogor unda miugdos yuri keTilganwyobil rCevas - es arcTu ise ioli gamosaZerwia!...

TaobaTa cvla harmoniuli maSinaa, roca is miseul grexils wnavs kacobriobis ganviTarebis im uwyvet jaWvSi, romlis pirveli rgoli adamianma gamoqvabulSi dagrixa!...

Savi saTvaliT xelovnebis cqeram maRalmxatvroba mdaresTan gaaigiva.

uazro mxiarulebiT, Jivil-xiviliT SemoWrili xelovneba kacobriobas dids verafers dautovebs...

kosmosisa da atomis epoqaSi Tixis kacis gamoZerwva sakvirvelebas ar warmoadgens da arc raime interess iwvevs, igi maSinaa mniSvnelovani, roca mas atyvia xeli Semoqmedisa, romlis naazrevs axlavs niWiereba da boboqari vneba...

xSirad, roca did samuSaos vamTavreb, daRlilobas axali samuSaoTi vaqarwyleb. yvelaferi Tavidan iwyeba. qandakeba Cemi cxovrebis nawilia, igia Cemi mesaidumle...
merab berZeniSvili